Stadgar

Lidköpings Idrottshistoriska Sällskap

 

 • . 1 Namn.

Fören+ingens namn skall vara Lidköpings Idrottshistoriska Sällskap nedan kallas LIHS
Sällskapet är till juridisk form en ideell förening och skall tillhöra Westgöta Idrottshistoriska Sällskap (WIS).
LIHS bildades den 27 november 1991.

 • 2. Säte
  LIHS har sitt säte i Lidköping.

 • 3. Ändamål.

  LIHS har som syfte
  – att dokumentera, främja och samordna Lidköpings idrottshistoria
  – att verka för att det idrottshistoriska museet i Lidköpings kommun bibehålles.

LIHS ställer sig bakom och arbetar efter ”mål och inriktning” som Riksidrottsförbundet (RF)
antagit om att utveckla individen, tillgänglighet för alla demokratska principer och respekt
för alla människors lika värde.

 • 4. Organ
  Sällskapets organ är:
  -årsmöte
  -styrelse
  -revisorer
  -valberedning

 • 5. Medlemskap

  Medlemskap erhåller de som anmäler intresse och betalar av årsmötet fastställd årsavgift
  Såväl fysisk som juridisk person kan vara medlem. Föreningar utser en ”arkivarie” som kontaktperson till LIHS
  Medlem som icke erlagt fastställd årsavgift under två (2) år anses ha förverkat sitt medlemskap i LIHS.

 • 6. Uteslutning

  Medlem som aktivt motarbetar LIHS syften kan av årsmötet uteslutas.

          7. Stadgetolkning
Medlem förbinder sig att genom sitt medlemskap i LIHS arr i fråga om tillämpning av dessa
stadgar icke väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning skall i stället avgöras i enligt med inom idrotten RF angiven ordning
LIHS förbehåller sig rätten att tillsammans med sina medlemmar kalla sig idrottshistoriskt sällskap, vilket därmed inte bör inga i andra närstående föreningars namn.

 • 8. Styrelse
  Styrelsen består av ordförande, vice ordförande och fem ordinarie ledamöter. Årsmötet äger rätt att därtill utse lämpligt antal styrelsesuppleanter. Årsmötet utser styrelsen och styrelsens ordförande väljs varje år. Ledamöter väljs för en tid av två år och suppleanter för ett år i taget.

 • 9. Firmateckning

  Sällskapet firma tecknas av hela styrelsen eller om styrelsen så beslutar av två styrelseledamöter var för sig.

 • 10. Verksamhetsår

  LIHS verksamhetsår omfattar tiden från ordinarie årsmöte till och med närmast följande ordinarie årsmöte. Räkenskapsåret omfattar det senaste förflutna kalenderåret 1 jan- 31 dec.

 • 11. Årsavgift

  LIHS upptager en årsavgift som fastställes av årsmötet. Avgiften kan vara olika för enskilda medlemmar och föreningar.

 • 12. Årsmöte

  Årsmötet skall hållas innan februaris månads utgång, på tid och plats som styrelsen beslutar.
  Kallelse skall meddelas medlem senast två veckor före årsmötet. Medlem kan till årsmötet framlägga motion, som skall inges till styrelsen för beredning, senast en månad före årsmötet.
  Beslut vid årsmötet avgörs genom enkel majoritet, om ej annat framgår av dessa stadgar. De lokala föreningarnas medlemmar är röstberättigade. Varje medlem har en röst och denna kan ej överlåtas. Stödjande medlemmar har yttrande- och förslagsrätt, men ej rösträtt vid årsmötet. Vid lika röstetal på årsmötet avgör lotten i personval och ordförandens utslagsröst i övriga frågor. Extra årsmöte kan avhållas när styrelsen så anser eller då minst 1/3 del av sällskapets medlemmar med angivand av skäl framför detta till styrelsens ordförande.
  I tillämpliga delar gäller då samma bestämmelser som för årsmöte.

 • 13. Ärenden på årsmötet.

  Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma.
 1. Öppnande och fastställande av röstlängd
  2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
  3. Val av tv protokolljusterare att jämte ordförand justera dagens protokoll.
  4. Fråga om stadgeenlig kallelse
  5. Fastställande av föredragningslistan
  6. Behandling av styrelsens årsredovisning för senaste verksamhetsåret
  7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för samma tid
  8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  9. Fastställande av årsavgifter
  10. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret
  11. Val av ordförande och styrelseledamöter ordföranden väljs varje år medan övriga ledamöter väljs på två år växelvis vartannat år)
  12. Val av lämpligt antal styrelsesuppleanter på ett år.
  13. Val av två revisorer på två år, växelvis vartannat år.
  14. Val av revisorsuppleanter väljs varje år.
  15. Val av valberedning för ett år En av dessa utses till sammankallande.
  16. Behandling av styrelsens förslag och eventuella motioner.
  17. Övriga frågor.

Ledamot eller suppleant i styrelsen, deltar inte i beslut om ansvarsfrihet eller val av revisorer och revisorsuppleant.

 • 14 Styrelsens Uppgifter.
  Årsmötet utser ordföranden och sex ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt övriga befattningshavare som behövs. Styrelsen äger rätt att till sig adjungera ledamöter. Styrelsen företräder LIHS, bevakar dess intressen och hand har dess angelägenheter samt beslutar på sällskapets vägnar i alla ärende vars handläggning icke regleras i dess stadgar.
  Det åligger styrelsen att:
  – verka för LIHS syften
  – handha Lidköpings Idrottshistoriska Museum
  – verkställa av årsmötet fattade beslut
  – handha sällskapets ekonomi och bokföring
  – upprätta förvaltningsberättelse och årsredovisning och framlägga dessa vid sällskapets årsmöte
  – verkställa övriga åligganden enligt dessa stadgar

 • 15. Styrelsesammaträden

  Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller när halva antalet styrelseledamöter så begär. Över sammanträden skall föras beslutprotokoll i väsentliga frågor med motivering vilket justeras av ordföranden och en därtill vald närvarande ledamot. Kallelse till styrelsesammanträde skall utsändas minst en vecka före sammanträdet. Ordinarie ledamot som ej kan deltaga skall omedelbart anmäla förfall. Suppleant ingår i den ordning som årsmötet valt dem. Suppleant som tjänstgör för ordinarie ledamot anses enligt dessa stadgar som ordinarie. Annan suppleant närvarar med yttrande och förslagsrätt men ej rösträtt.
 • 16. Beslutmässighet
  Styrelsen är beslutmässig när samtliga ledamöter kallas och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet dvs. för alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

          17. Revision
Styrelsens förvaltning och sällskapets räkenskaper skall årligen granskas av utsedda revisorer.
Förvaltningsberättelse och årsredovisning skall överlämnas till revisorerna för granskning senast en månad före årsmötet.

 • 18. Valberedning
  Valberedningen består av tre ledamöter, varav en från styrelsen och en är sammankallande.
  Valberedningens förslag skall överlämnas till styrelsen i så god tid att det kan bifogas kallelsen till årsmötet.

 • 19. Hedersledamot

  Styrelsen äger rätt att föreslå årsmötet att styrelseledamot, efter särskild utförd positiv prestation, utse till hedersledamot. Ständig närvaranderätt/adjungering finns till LIHS styrelsesammanträden. Hedersledamot utses av årsmötet.

 • 20. Rättigheter visavi PUL och Foto publikationer

  Medlem har genom sitt medlemskap samtyckt att LIHS antecknar medlemmens person uppgifter i sällskapets register samt att uppgifterna inom ramen för vår verksamhet tillhanda hålles arrangörer, andra idrottsorganisationer adresser för våra samarbetspartners även som att uppgifterna offentlig görs oavsett framställnings form. LIHS äger även rätt publicera foto från våra egna aktiviteter, där medlem finns med.

 • 21. Stadgeändring

  För stadgeändring krävs ett årsmötesbeslut med 2/3-dels majoritet.

 • 22. Upplösning

  För upplösning av LIHS krävs beslut med 2/3-dels majoritet vid två ordinarie på varandra följande årsmöten. Ny kallelse måste utgå till detta andra årsmöte. Beslut om upplösning skall innehålla föreskrifter om användningen av befintliga tillgångar och samlingar. Samlingarna skall tillfalla någon del av idrottsrörelsen, lämpligen Västergötlands Idrottsförbund.

 

Dessa stadgar är omarbetade vid årsmöte den 27 februari 2007 och träder därmed i kraft, samtidigt upphör tidigare stadgar att gälla.